ประกาศสำคัญ

ประกาศ โครงการสอบวัดทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

ประกาศ โครงการสอบวัดทักษะด้านดิจิทัล

สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

คณะจัดให้มีการสอบผ่านระบบออนไลน์ และจัดสอบทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง

โดยระยะเวลาของการสอบในแต่ละครั้งกำหนดการสอบระหว่างเวลา 14.50 – 16.00 น. ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2564

รอบที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2564

รอบที่ 3 วันที่ 15 กันยายน 2564

รอบที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2564

นักศึกษาสามารถเข้าสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกรอบของการสอบ

ผ่านลิงค์ของการสอบที่คณะแจ้งผ่าน www.sci.lru.ac.th และเพจของคณะ ตามวันเวลาที่คณะกำหนด

โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า