ประกาศสำคัญ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ และสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ และสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 

และรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนสอบไม่สมบูรณ์ให้มาติดต่อ “ขอยืนยันการลงทะเบียนสอบ” เพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เท่านั้น

รายชื่อ <<<<<