ประกาศสำคัญ

ขยายระยะเวลาการรับสมัครกิจกรรมการประกวด การแข่งขัน และแก้ไขรายละเอียดการตัดสิน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

ประกาศฯ