การนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของผู้ประกอบการ จากใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทย์ เพื่อโอทอปที่ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

การนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของผู้ประกอบการ จากใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทย์ เพื่อโอทอปที่ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

วันที่ 3 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

https://drive.google.com/drive/folders/1egfWUlw63U4p9uQJtLTljE-CM5uOz8Qc?usp=sharing

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH