สรุปจำนวนชั่วโมงของนักศึกษาเข้าร่วมในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปจำนวนชั่วโมงของนักศึกษาเข้าร่วมในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณืวิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โดยผ่านกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพัฒนาบุคลิกภาพ

https://drive.google.com/file/d/1ZMc8tiB5gkyng87D0u5dUHPPzaaGv4gG/view?usp=sharing

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH