ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 และศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 แบบออนไลน์

https://drive.google

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์การศึกษาโครโมโซมพืชท้องถิ่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์และสัตววิทยา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH