สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีจุดเน้นคือมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริงซึ่งเน้นหนัก 3 ด้านที่สำคัญคือการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการสุขาภิบาลและความความปลอดภัยในอาหารผู้เรียนจะมีโอกาสใช้เครื่องมือในการแปรรูปอาหารในโรงงานจำลองของสาขาวิชารวมทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านเคมีและจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการนำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ในการประกอบอาชีพ
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. งานด้านวิชาการในหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเช่นงานในตำแหน่งนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์อาหารการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของอาหาร
2. งานในตำแหน่งครูอาจารย์
3. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตำแหน่งต่างๆเช่นการวางแผนการผลิตการควบคุมการผลิตการควบคุมและประกันคุณภาพการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
4. ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัตถุดิบต่างๆที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารในระดับอุตสาหกรรม

เข้าสู่เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร