สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีจุดเน้นคือมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริงซึ่งเน้นหนัก 3 ด้านที่สำคัญคือการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการสุขาภิบาลและความความปลอดภัยในอาหารผู้เรียนจะมีโอกาสใช้เครื่องมือในการแปรรูปอาหารในโรงงานจำลองของสาขาวิชารวมทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านเคมีและจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการนำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ในการประกอบอาชีพ
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. งานด้านวิชาการในหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเช่นงานในตำแหน่งนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์อาหารการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของอาหาร
2. งานในตำแหน่งครูอาจารย์
3. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตำแหน่งต่างๆเช่นการวางแผนการผลิตการควบคุมการผลิตการควบคุมและประกันคุณภาพการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
4. ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัตถุดิบต่างๆที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารในระดับอุตสาหกรรม

เข้าสู่เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort