สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกกำลังกายซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทุกระดับสู่ความเป็นเลิศและการส่งเสริมสุขภาพบุคคลทั่วไปโดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆคือสรีรวิทยาการกีฬาชีวกลศาสตร์การกีฬาโภชนาการการกีฬาเวชศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการกีฬาจิตวิทยาการกีฬาการส่งเสริมสุขภาพและการบริหารจัดการการกีฬาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาดูแลป้องกันและฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการกีฬาและการออกกำลังกายทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายออกแบบและให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปและกลุ่มพิเศษบริหารจัดการศูนย์สุขภาพและสถานออกกำลังกายได้
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสังกัดกระทรวงมหาดไทย
2. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในทีมกีฬาต่างๆ
3. เป็นผู้นำการออกกำลังกายในศูนย์ออกกำลังกายศูนย์สุขภาพต่างๆ