สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกกำลังกายซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทุกระดับสู่ความเป็นเลิศและการส่งเสริมสุขภาพบุคคลทั่วไปโดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆคือสรีรวิทยาการกีฬาชีวกลศาสตร์การกีฬาโภชนาการการกีฬาเวชศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการกีฬาจิตวิทยาการกีฬาการส่งเสริมสุขภาพและการบริหารจัดการการกีฬาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาดูแลป้องกันและฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการกีฬาและการออกกำลังกายทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายออกแบบและให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปและกลุ่มพิเศษบริหารจัดการศูนย์สุขภาพและสถานออกกำลังกายได้
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสังกัดกระทรวงมหาดไทย
2. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในทีมกีฬาต่างๆ
3. เป็นผู้นำการออกกำลังกายในศูนย์ออกกำลังกายศูนย์สุขภาพต่างๆ

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort