สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

เป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นได้ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรครักษาพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นฟูสุขภาพ
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. นักวิชาการสาธารณสุขและให้บริการสุขภาพในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2. นักวิชาการสาธารณสุขและให้บริการสุขภาพในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล
3. นักวิชาการสาธารณสุขหรือผู้ให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort