สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม (ไทย)     :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย)      :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Sc. (Information Technology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– นักพัฒนาซอฟต์แวร์
– ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
– ผู้บริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล
– นักพัฒนาเว็บไซต์
– กราฟิกดีไซเนอร์
– นักสารสนเทศ
– เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้จัดการโครงการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– เจ้าของกิจการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับภาคปกติ โดยจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เปิดรับภาค กศ.พ. โดยจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น

เข้าสู่เว็บไซค์ | Enter the web
https://www.it.sci.lru.ac.th/th/

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort