สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม (ไทย)     :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย)      :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Sc. (Information Technology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– นักพัฒนาซอฟต์แวร์
– ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
– ผู้บริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล
– นักพัฒนาเว็บไซต์
– กราฟิกดีไซเนอร์
– นักสารสนเทศ
– เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้จัดการโครงการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– เจ้าของกิจการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับภาคปกติ โดยจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เปิดรับภาค กศ.พ. โดยจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น

เข้าสู่เว็บไซค์ | Enter the web
https://www.it.sci.lru.ac.th/th/