สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการจัดการด้านอาหารและโภชนาการมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองครอบครัวสังคมและในการประกอบอาชีพ
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. นักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลองค์กรของรัฐ, เอกชน
2. นักวิชาการนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการอาหาร
3.อาจารย์ในสถานศึกษา
4. ผู้ประกอบอาชีพอาหาร (chef)ในโรงแรมและภัตตาคารร้านอาหาร
5. ผู้แทนจำหน่ายสินค้าและอาหารทางการแพทย์
6. ผู้สาธิตและพัฒนาสูตรอาหารเครื่องใช้ทางด้านอาหาร

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort