สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการจัดการด้านอาหารและโภชนาการมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองครอบครัวสังคมและในการประกอบอาชีพ
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. นักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลองค์กรของรัฐ, เอกชน
2. นักวิชาการนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการอาหาร
3.อาจารย์ในสถานศึกษา
4. ผู้ประกอบอาชีพอาหาร (chef)ในโรงแรมและภัตตาคารร้านอาหาร
5. ผู้แทนจำหน่ายสินค้าและอาหารทางการแพทย์
6. ผู้สาธิตและพัฒนาสูตรอาหารเครื่องใช้ทางด้านอาหาร