สาขาวิชาฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
นักฟิสิกส์นักวิชาการอาจารย์นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานนักประดิษฐ์นักขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ผู้ประกอบการอิสระนักวิชาชีพในสถานประกอบการ