สาขาวิชาฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
นักฟิสิกส์นักวิชาการอาจารย์นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานนักประดิษฐ์นักขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ผู้ประกอบการอิสระนักวิชาชีพในสถานประกอบการ

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort