สาขาวิชาสัตวศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) (4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความเข้าใจและทักษะในด้านสัตวศาสตร์ให้แก่นักศึกษาโดยเป็นการสอนทั้งทฤษฏีและหลักการพื้นฐานทางด้านสัตวศาสตร์โดยเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพทั้งนี้ยังมุ่งเน้นทักษะการทางานเป็นทีมและความรับผิดชอบในการทำงาน
โอกาสในการประกอบอาชีพ
ภาครัฐ

1. นักวิชาการสัตวบาลในหน่วยงานราชการ
2. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
3. นักพัฒนาชนบททางด้านการเกษตร
ภาคเอกชน
1. นักวิชาการสัตวบาลในฟาร์มเอกชน
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
3. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์
4. ประกอบอาชีพส่วนตัว
5. อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort