สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพการพัฒนาด้านเกษตรโดยใช้ความรู้การศึกษาการวิจัยและพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มคุณค่าของผลิตผลทางการเกษตรโดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
(1) นักวิชาการเกษตร
(2) นักส่งเสริมการเกษตร
(3) หัวหน้างานผลิตพืช
(4) หัวหน้างานผลิตสัตว์
(5) หัวหน้างานอารักขาพืช
(6) หัวหน้างานปศุสัตว์
(7) หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ซึ่งทำงานในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร สภาวิจัยยางแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัดฯลฯ

 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort