สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

มุ่งเน้นพัฒนาให้สาขาวิชาฯเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการเรียนรู้งานวิจัยการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งมุ่งพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับสภาพปัจจุบันและท้องถิ่น
โอกาสในการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
(1) นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
(2) นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
(4) โปรแกรมเมอร์
(5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
(6) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
(7) ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
(8) ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
(9) นักพัฒนาเว็บไซต์
(10) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์

เข้าสู่เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort