สาขาวิชาเคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) (4 ปี) จุดเน้นของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการของชุมชนมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีสติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา โอกาสในการประกอบอาชีพ นักวิจัยครูอาจารย์นักวิชาการนักเคมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพพนักงานสงเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์วัสดุและสารเคมีประกอบอาชีพอิสระอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

เข้าสู่เว็บไชค์สาขาวิชา

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort