สาขาวิชาเคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) (4 ปี) จุดเน้นของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการของชุมชนมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีสติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา โอกาสในการประกอบอาชีพ นักวิจัยครูอาจารย์นักวิชาการนักเคมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพพนักงานสงเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์วัสดุและสารเคมีประกอบอาชีพอิสระอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

เข้าสู่เว็บไชค์สาขาวิชา