การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การจัดการแลกเปลี่ยนเ

Read more

ประกาศการสอบวัดความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสอบวัดความรู้ภ

Read more

แบบประเมินโครงการสอบการคิด วิเคราะห์ ด้านการคำนวณ ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ดำเนินการโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แบบประเมินโครงการสอบ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้า

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH