แบบสำรวจสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562

แบบสำรวจสถานภาพการได

Read more