ประกาศ (เพิ่มเติม) สรุปคะแนนของนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และโครงการอบรมความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศ(เพิ่มเติม)ผลสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณและผลสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

Read more

โครงการสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณและผลสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

Read more

ประกาศผลสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณและผลสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

Read more

ประกาศ (เพิ่มเติม) ผลสอบวัดทักษะทางการคิดวิเคราะห์และผลสอบทักษะทางดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

Read more

แบบลงทะเบียนสอบวัดความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ และสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

Read more