ประกาศฯรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมระบบการประกันคุณภาพ (QA) ในโรงงานอุตสาหกรรม และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 เบื้องต้น

ประกาศฯรายชื่อผู้เข้

Read more

การประชุมระดมความคิด หัวข้อ “โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้วยการใช้กระบานการทางวิทยาศาสตร์เป็นสื่อ สำหรับครูผู้สอนในเขตจังหวัดเลย และขอนแก่น”

การประชุมระดมความคิด

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) โครงการอบรมการเขียนใบสมัครงานในระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อ (เพิ่ม

Read more