คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่าย ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

https://drive.google

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น” คณะดูงานจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more