คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา พรหมเทศ
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์จิตราภา คนฉลาด์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์อิทธิชัย อินลุเพท
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...