คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาสัตวศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กุลวงษ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ว่าที่ร้อยตรี ศรุติวงศ์ บุญคง
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์พิทักษ์ น้อยเมล์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...