โครงการสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Oxford Test) ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย)สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 – 3 และ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โครงการสอบทักษะด้านภ

Read more

โครงการสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์

วันพุธที่ 18 สิงหาคม

Read more