ประกาศสรุปคะแนนของนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1

Read more

ประกาศ  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยทักษะเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน  สาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ  พละศึกษาและสุขศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  และสังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น

https://drive.google

Read more

ประกาศสรุปคะแนนของนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศ การสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคำนวณและ สอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1

https://drive.google

Read more

ประกาศสรุปจำนวนชั่วโมงที่นักศึกษาเข้าอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการฝึกงานแบบบูรณาการกับการทำงานบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศสรุปจำนวนชั่วโ

Read more