ประกาศผลการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมการฝึกงานแบบบูรณาการกับการทำงาน สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาท่านไหนที่ไม

Read more

การลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ ปศุสัตว์จังหวัดเลย

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more