ประกาศ เรื่องโครงการอบรมเตรียมความพร้อมรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ เรื่องโครงการ

Read more

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติการจัดการเ

Read more

การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การจัดการแลกเปลี่ยนเ

Read more

แบบสำรวจสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562

แบบสำรวจสถานภาพการได

Read more