โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะในการแก้ไขปัญหาให้กับสถานประกอบการและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะในการแก้ไขปัญหาให้กับสถานประกอบการและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้อง 28203 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ