โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

สำหรับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 26-27 มกราคม 2562

ณ โรงแรมภูกวี รีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <<<<<