โครงการอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับครูประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

โครงการอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับครูประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564
ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย