โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 มกราคม 2563 ณ หอประชุมขุมทองวิไล

ภาพกิจกรรมทั้งหมด