โครงการสัมมนาระดมความคิดและจัดทำกระบวนการกลุ่ม (Focus group) ในการจัดทำแผนการอบรม และคัดเลือกโรงเรียนและคัดเลือกหัวข้อการอบรม ในการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

โครงการสัมมนาระดมความคิดและจัดทำกระบวนการกลุ่ม (Focus group)
ในการจัดทำแผนการอบรม และคัดเลือกโรงเรียนและคัดเลือกหัวข้อการอบรม
ในการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์