โครงการสอบและอบรมวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563