โครงการสอบวัดทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ ครั้งที่ 4


วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.50-16.00 น.

https://presenter.jivrus.com/p/1y-_wk3hLHs7qbKMsml342NefcElb956b82rkEpW_4qM

1.แบบทดสอบมีทั้งหมด 60 ข้อ แบบปรนัย ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว คิดเป็น 100 คะแนน

2.นักศึกษาสามารถกดส่งคำตอบได้เพียงครั้งเดียว

3.นักศึกษาต้องทำข้อสอบในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากระบบจะปิดการรับคำตอบโดยอัตโนมัติ ในเวลา 16.00 น. ถ้าส่งเกินเวลา ระบบจะไม่คิดคะแนนที่ทำในรอบนี้

4.ติดตามผลการสอบครั้งนี้ได้ที่ www.sci.lru.ac.th และเพจคณะ

5.เกณฑ์คะแนน

5.1 ระดับคะแนน 75 คะแนนขึ้นไป จะได้รับสัมฤทธิบัตร และนับจำนวนของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเตรียมสหกิจศึกษา จำนวน 10 ชั่วโมง

5.2 ระดับคะแนน 50-74 คะแนน จะได้รับสัมฤทธิบัตร และนับจำนวนของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเตรียมสหกิจศึกษา จำนวน 7 ชั่วโมง

5.3 ถ้านักศึกษาสอบได้คะแนน ต่ำกว่า 50 คะแนน นับจำนวนของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเตรียมสหกิจศึกษา จำนวน 4 ชั่วโมง

6.นักศึกษามีโอกาสสอบได้อีกครั้งเท่านั้น โดยคณะจะเลือกคะแนนที่สูงที่สุดของการสอบทั้งหมด 4 ครั้งในการพิจารณาการได้สัมฤทธิบัตรและจำนวนชั่วโมงของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเตรียมสหกิจศึก