โครงการสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Oxford Test) ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย)สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 – 3 และ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โครงการสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Oxford Test) ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย)สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 – 3 ปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.50 – 10.00 น.
https://presenter.jivrus.com/p/19aVrhClG7bD9ojiXy0kwMxUgOdSeYCyhYfZc5pKLSpA?fbclid=IwAR1cSBGOkvV8vqjJavlNNLKd6ihdrEvNWa7SGi2gieZb7AZlU0cc39kQO7c


1.แบบทดสอบมีทั้งหมด 45 ข้อ แบบปรนัย ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว คิดเป็น 100 คะแนน

2.นักศึกษาสามารถกดส่งคำตอบได้เพียงครั้งเดียว

3.นักศึกษาต้องทำข้อสอบในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากระบบจะปิดการรับคำตอบโดยอัตโนมัติ ในเวลา 10.00 น. ถ้าส่งเกินเวลา ระบบจะไม่คิดคะแนนที่ทำในรอบนี้

4.ติดตามผลการสอบครั้งนี้ได้ที่ www.sci.lru.ac.th และเพจคณะ

5.เกณฑ์คะแนน

5.1 ระดับคะแนน 75 คะแนนขึ้นไป จะได้รับสัมฤทธิบัตร

5.2 ระดับคะแนน 50-74 คะแนน จะได้รับสัมฤทธิบัตร6.นักศึกษามีสิทธิ์สอบได้อีกครั้งเท่านั้น โดยคณะจะเลือกคะแนนที่สูงที่สุดในทั้งหมด 4 ครั้ง ในการพิจารณาการได้สัมฤทธิบัตร

โครงการสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Oxford Test) ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย)สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.20 – 10.30 น.
https://presenter.jivrus.com/p/16bHjtHBK9b0LgURDyrquXuJXTDj0xdgndizA_T7_Vs4?fbclid=IwAR2NlnO6pFVGwo4qyDA_luE_nKa-9IY9luwiGV0x4gdG_ZM5uZ05Bu8mwHA


1.แบบทดสอบมีทั้งหมด 45 ข้อ แบบปรนัย ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว คิดเป็น 100 คะแนน

2.นักศึกษาสามารถกดส่งคำตอบได้เพียงครั้งเดียว

3.นักศึกษาต้องทำข้อสอบในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากระบบจะปิดการรับคำตอบโดยอัตโนมัติ ในเวลา 10.30 น. ถ้าส่งเกินเวลา ระบบจะไม่คิดคะแนนที่ทำในรอบนี้

4.ติดตามผลการสอบครั้งนี้ได้ที่ www.sci.lru.ac.th และเพจคณะ

5.เกณฑ์คะแนน

5.1 ระดับคะแนน 75 คะแนนขึ้นไป จะได้รับสัมฤทธิบัตร และนับจำนวนของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเตรียมสหกิจศึกษา จำนวน 10 ชั่วโมง

5.2 ระดับคะแนน 50-74 คะแนน จะได้รับสัมฤทธิบัตร และนับจำนวนของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเตรียมสหกิจศึกษา จำนวน 7 ชั่วโมง

5.3 ถ้านักศึกษาสอบได้คะแนน ต่ำกว่า 50 คะแนน นับจำนวนของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเตรียมสหกิจศึกษา จำนวน 4 ชั่วโมง

6.นักศึกษาสามารถเข้าทดสอบได้อีกครั้งเท่านั้น โดยคณะจะเลือกคะแนนที่สูงที่สุดในทั้งหมด 4 ครั้งในการพิจารณาการได้สัมฤทธิบัตรและจำนวนชั่วโมงของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเตรียมสหกิจศึกษา