โครงการวิพากษ์รายวิชาแกน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2563

โครงการวิพากษ์รายวิชาแกน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้อง 28202 และ 28203 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

ดำเนินการ โดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย