โครงการพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยสู่การเป็นนวัตวณิชย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Research to Market)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับ

นายศุภชัย​ คึขุนทด
นางสาวเสาวลักษณ์ ราตะบุตร
นางสาวสุนิตา พิมพ์โพธิ์
นายวีระเดช พิมูลขันธ์
นางสาวน้ำฝน​ ผิวแดง

ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยสู่การเป็นนวัตวณิชย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Research to Market)
เพื่อยกระดับผลงานวิจัยของนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสู่ภาคธุรกิจเป็นนวัตวณิชย์ในระดับมหาวิทยาลัยได้
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง LRU Co-Working Space ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH