แผนพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562

https://drive.google.com/file/d/1Ez7UmsJ4UykTgmAZzorIWrIlXx5aQYBQ/view?usp=sharing