แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน เพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางปฏิบัติของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา ในการจัดเตรียมสหกิจ และจัดสหกิจศึกษาของนักศึกษาต่อไป

https://drive.google.com/file/d/1DxRHcTQlsb3uLn8ke1uuJLUafUe86bTj/view?usp=sharing