แบบสำรวจสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562( ช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563)

แบบสำรวจสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562

ช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563


 

 

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH