แบบลงทะเบียนการสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสอบวัดทักษะทางดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 2

โดยนักศึกษาที่ทำการสอบในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือไม่ได้ทำการสอบครั้งแรก ให้ลงทะเบียนสอบในครั้งที่ 2

นักศึกษาที่จะเข้าสอบ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วทำการตอบรับอีเมล เพื่อยืนยันการลงทะเบียนสอบ

ลงทะเบียน <<<<<