แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (มคอ.7)

Download แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (มคอ.7)
ได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียน    คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยในการจัดการศึกษาจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร  มคอ. ๗ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอให้ท่านส่งรายงาน  มคอ.๗  รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร   ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ตามแบบฟอร์มที่คณะได้ทำการอบรมในหัวข้อ  “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษาปี ๒๕๕๘”  เมื่อวันที่  ๒๕ – ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  โดยขอความกรุณาส่งรายงานดังกล่าวมายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายในวันจันทร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เพื่อคณะจะได้ดำเนินการต่อไป  รายละเอียดแบบฟอร์มสามารถ Download แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (มคอ.7) ได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร 20150707162230.docx

 

ประกาศ ณ วันที่ 7/07/2558