แจ้งผลการสอบโครงการสอบวัดทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ ครั้งที่ 2

https://drive.google.com/drive/folders/1R2bVPlaSM2YS10BCWRIko1BJ2FgZj4Ku?usp=sharing