แจ้งผลการสอบโครงการสอบวัดทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ ครั้งที่ 4

https://drive.google.com/file/d/1HgLwUf6ryu2rJI52-DQONboYzso6zL-i/view?usp=sharing

แจ้งดิจิทัล-รอบ-4