แจ้งการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับ คณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ ในตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ โดยมีการปรับปรุงเกณฑ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20160510171512.pdf

 

ประกาศ ณ วันที่ 10/05/2559