เลื่อนการจัด โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยทักษะเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ พละศึกษาและสุขศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาและสังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น”

ประกาศเลื่อนการจัดโครงการ