สาขาสาธารณสุขศาสตร์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงาน ในงานประชุมวิชาการและวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2562

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงาน ในงานประชุมวิชาการและวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2562
โดย นักศึกษาได้ส่งผลงาน application Health check การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการมือถือในการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียน