ลงทะเบียน โครงการอบรมระบบประกันคุณภาพ (QA) ในอุตสาหกรรม และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO9001:2015 เบื้องต้น

โครงการอบรมระบบประกันคุณภาพ (QA) ในอุตสาหกรรม และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO9001:2015 เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะเปิดรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ขอแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมระหว่างวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 และจะอบรมในวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2563 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยสามารถเลือกรุ่นที่อบรมได้ ถ้ารุ่นไหนผู้ลงทะเบียนเกินกำหนดจำนวน ผู้ที่ลงทะเบียนถัดมาเป็นอีกรุ่นทันที และในการอบรมนี้สามารถขอรับใบ Certificate ของการอบรมได้ในราคา 100 บาท ออกโดยทีมงานของการอบรม จึงขอความร่วมมือนักศึกษาลงทะเบียนกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยหรือเกิดข้อผิดพลาดให้นักศึกษาติดต่อสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือโทรสอบถามได้ที่ 042-814669 ต่อ 32836 หรือ science@lru.ac.th

https://forms.gle/9BeT3xspYq1v7qNL9