รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

https://drive.google.com/file/d/1lvWKyJ6JHSPyndIqd9pvcHPPpqLs–dr/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อ-NCST2021

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH