รายชื่อชุมนุมที่มีสิทธิเข้านำเสนอหลักการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการ

เพื่อขอรับงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔